...

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IMA AFSCHEIDSZORG, V.O.F. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM ONDER NUMMER 60368454

ima afscheidszorg verzorgt uitvaarten van baby’s die rondom de geboorte zijn overleden.


ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen ima afscheidszorg en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van een uitvaart.
1.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMSTEN
2.1 De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Dagtekening en
ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende. De opdrachtgever is tevens debiteur, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst -met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst -tot stand is gekomen.

ARTIKEL 3. TIJDSTIP VAN LEVERING
3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en ima afscheidszorg. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van desbetreffende begraafplaats of crematorium.
3.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden met instemming van de opdrachtgever, ima afscheidszorg en beheerder voorgenoemd.

ARTIKEL 4. OPDRACHTFORMULIER
4.1 Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste
bevatten:
a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever, in te vullen op het “formulier persoonsgegevens”.
b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen.
c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen.
4.2 Promemorie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal ima afscheidszorg al dan niet een richtprijs per promemorie post aangeven met vermelding “exacte kosten volgen later”. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is ten alle tijden de werkelijke kosten verschuldigd.
4.3 ima afscheidszorg is gehouden zo snel mogelijk de werkelijke prijzen van de in het vorige artikel bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt.
4.4 De overeenkomst kan enkel worden gewijzigd met instemming van ima afscheidszorg. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.

ARTIKEL 5. TARIEVEN
5.1  ima afscheidszorg hanteert een starttarief voor de basis-werkzaamheden en een uurtarief voor de extra werkzaamheden die naast de basis-werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Alle informatie omtrent de tarieven zijn terug te vinden op onze website. ima afscheidszorg houdt zich het recht voor om op de dag van de uitvaart een extra medewerker in te zetten om de dag goed te laten verlopen. Voor de uren van de extra medewerker zal de helft van het uurtarief worden berekend.
5.2 De opdrachtgever ontvangt gedurende de begeleiding een schriftelijke specificatie van de overeengekomen diensten.
5.3 De opdrachtgever kan enkel wijzigingen aanbrengen in de samenstelling van de overeengekomen diensten met instemming van ima afscheidszorg. Het tarief zal alsdan naar redelijkheid worden aangepast.
5.4 De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

ARTIKEL 6. BETALING
6.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere overeengekomen wijzigingen, gespecificeerde nota binnen tien dagen na ontvangst.
6.2 Indien de uitvaartverzekering verlangt de nota rechtstreeks van ima afscheidszorg te ontvangen zal dit aldus geschieden en zal de opdrachtgever een afschrift van deze correspondentie ontvangen.
6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van ima afscheidszorg.
6.4 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel
genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
6.5 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is ima afscheidszorg alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

ARTIKEL 7. VERZEKERINGEN
7.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraak te ontlenen is, ter hand stellen aan ima afscheidszorg, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst.
7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde ima afscheidszorg machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde(n) uitbetaald.

ARTIKEL 8. PERSONALIA
8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ima afscheidszorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ima afscheidszorg worden verstrekt.
8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze ima afscheidszorg daaromtrent onverwijld te verwittigen.
8.4 Indien overeenkomstig artikel 8.1 ima afscheidszorg de aangifte verzorgt en er sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal ima afscheidszorg bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan ima afscheidszorg worden toegerekend, dan is zij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
8.5 Onze privacyverklaring staat op de website.

ARTIKEL 9 DRUKWERK
9.1 Voor het drukwerk (geboorterouwkaartjes en advertenties) dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren en na proefdruk goed te keuren en is derhalve de verantwoordelijk voor de inhoud. Ima afscheidzorg zal zich optimaal inspannen de gevraagde dienst te leveren.

ARTIKEL 10. DIENSTEN VAN DERDEN
10.1 Voor diensten van derden, te denken valt aan rouwvervoer, bloemen, drukwerk, kleding, mortuarium, etc. gelden de algemene voorwaarden van deze leverancier.
10.2 Bij annulering van diensten door derden is de opdrachtgever verplicht de gemaakte kosten aan ima afscheidszorg te vergoeden.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 ima afscheidszorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
11.2 ima afscheidszorg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld
11.3 ima afscheidszorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
11.4 Specifieke verzoeken waaronder opbaring thuis en verzorging vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ima afscheidszorg.

ARTIKEL 12. OPONTHOUD
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van ima afscheidszorg indien deze haar toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening dienen te komen.

ARTIKEL 13. KLACHTEN
13.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van de
uitvaart bij ima afscheidszorg ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
13.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij ima afscheidszorg ingediend worden.
13.3 ima afscheidszorg zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

ARTIKEL 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ima afscheidszorg is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen
opdrachtgever en ima afscheidszorg gesloten overeenkomst dan wel van
nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter, te Amsterdam.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.