...

Nazorg

Omdat het verdriet en het gemis niet ophoudt na de uitvaart, willen we je hier ondersteuning bieden voor de tijd daarna.
Je vindt hier boeken voor jezelf en voor eventuele andere kinderen.
Eén keer per jaar organiseren wij een herinneringsdag waarop ouders samen komen en de liefde voor hun baby centraal staat. Sinds 2020 doen wij dat in samenwerking met Steunpunt Nova. Daarom vind je de informatie over de herinneringsdagen vanaf 2020 hier. 

Elk jaar vindt van 9 t/m 15 oktober de Baby Loss Awareness Week plaats. Een week waarin jaarlijks wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor babysterfte.
Met verschillende activiteiten willen we samen met Steunpunt Nova het bewustzijn voor babyverlies vergroten.  Lees er hier meer over.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.