...

Boeken

Als je baby is overleden kan het helpend en troostend zijn om hierover boeken te lezen. Het zorgt voor herkenning. Hieronder staan een aantal boeken en films voor jezelf of om voor te lezen aan je andere kinderen. Ook voor hen is het verlies van een broertje of zusje heel ingrijpend en deze boeken kunnen misschien helpen om erover te praten en om samen met hen betekenis te geven aan het verlies.
Op de website van Steunpunt Nova staat een mooi en compleet overzicht van invulboeken, herinneringsboeken, prentenboeken en voorleesboeken voor kinderen die een broertje of zusje verliezen, boeken over rouw en babysterfte voor volwassenen, gedichtenbundels, tijdschriften en films.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.