...

Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring ima afscheidszorg. ima afscheidszorg is een uitvaartonderneming, landelijk werkzaam onder KvK nummer

Wij begeleiden en verzorgen uitvaarten van baby’s die rondom zwangerschap en geboorte zijn overleden. Dit doen we door het geven van deskundige adviezen en informatie zodat de keuzes die gemaakt worden zinvol en passend zijn. Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij
samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ima afscheidszorg is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Ima afscheidszorg
085-877 08 09
info@ima-afscheidszorg.nl
www.ima-afscheidszorg.nl

De verantwoordelijke binnen de organisatie is Ruth van den IJssel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • evt polisnummer uitvaart verzekering
 • evt bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief via correspondentie en/of telefoon aan ons verstrekt

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen: gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.

Verder verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens zoals burgerservicenummer (BSN), ras, godsdienst, en zullen hier dus nooit om vragen. Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening, zoals het invullen van het aanvraagformulier van begraafplaats/crematorium;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Tevens voor de uitnodiging van onze jaarlijkse herinneringsdag;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen, zoals het doen van aangifte;

Deze gegevens verzamelen wij op basis van de volgende drie grondslagen:

 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • toestemming van de betrokken persoon;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Foto’s

Alle foto’s die worden gemaakt door ima afscheidszorg zullen via wetransfer naar uw emailadres worden verzonden. Deze zullen op een externe server worden opgeslagen met als doel een bewaarservice in geval van verlies bij u. We geven deze foto’s enkel vrij na uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ima-afscheidszorg.nl

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, bv de wettelijke bewaartermijn van de administratie incl facturen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (bv. begraafplaats/crematorium/gemeente (aangifte)/uitvaartverzekering/drukker)

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Gebruik social media kanalen

Wanneer u met ima afscheidszorg communiceert via Social Mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat ima afscheidszorg persoonlijke informatie over u ontvangt. ima afscheidszorg gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van ima afscheidszorg, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ima-afscheidszorg.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.