...

Impressie

Om je een beeld te geven van hoe het afscheid van je baby eruit kan zien, vind je fotoboekjes en video’s en zijn ouders aan het woord over hun ervaringen met ima afscheidszorg.
Uiteraard is alles geplaatst met toestemming van de ouders.

We zijn er ook voor jou. Neem contact met ons op: 085 877 08 09

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.